A A

Projekty realizowane przez
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Płocku

 


Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, Przedszkole Wspierające Uzdolnienia
Od 2005 r.
swu

Celem Projektu jest m.in. zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości oraz przygotowanie do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów. W efekcie nowatorskich zajęć prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli dzieci/uczniowie (około 1500 rocznie) mogą rozwijać swoją kreatywność, lepiej poznać samego siebie i swoje możliwości, pokonać własne lęki, podnieść samoocenę, stać się bardziej asertywnym. Projekt realizowany jest przez MSCDN Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Płocka. Obecnie trwa VIII edycja dla szkół  i IV dla przedszkoli.

Czytaj więcej...

DELTAKLUB
Od 2005 r.

Celem projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych DELTA jest wyszukiwanie zdolnych uczniów na terenie miasta Płocka, organizowanie dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego, promowanie ich osiągnięć oraz wspieranie szkół i nauczycieli w pracy z uczniem uzdolnionym. Uczniowie, którzy biorą w nim udział, mogą rozwijać swoje talenty poprzez dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli i pracowników naukowych uczelni wyższych. Uczestniczą między innymi w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych, ćwiczeniach grupowych i laboratoryjnych oraz konkursach. Organizowane są również wycieczki naukowe. Projekt współfinansowany ze środków Miasta Płocka.
Obecnie jest realizowana XIV edycja projektu.

Czytaj więcej...


Brak sieci - piaty jeździec Apokalipsy?
Od 2018 r.

no signal

W dobie wszechobecnych smartfonów oraz imponujących pod względem graficznym i strategicznym gier komputerowych trudno zachować dystans i równowagę w ich korzystaniu, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami związanymi z korzystaniem z nowoczesnych technologii, przedstawienie skutecznych metod przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomóc nauczycielom i rodzicom w prowadzeniu rozmowy z dziećmi o niebezpieczeństwach związanych z siecią internetową.

Czytaj więcej...

Plock1918.pl - historia w przestrzeni wirtualnej
Od 2018 r.Projekt adresowany do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarzy i wychowawców realizują wspólnie Archiwum Państwowe w Płocku i MSCDN Wydział w Płocku Celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa dokumentacyjnego dotyczącego procesu odzyskiwania niepodległości w 1918 r. Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat wykorzystywania źródeł historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących odzyskania niepodległości. Pokazane zostaną możliwości wykorzystania wirtualnej wystawy w procesie edukacyjnym. W ramach projektu opracowane zostaną scenariusze zajęć w formie e-booka, który trafi do uczestników.

Czytaj więcej...

Akademia Ciekawej Historii
Od 2018 r.

old letters 1082299 1920 skala

Projekt szkoleniowy pn.realizowany jest we współpracy z Archiwum Państwowym w Płocku i Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jest to cykl spotkań o charakterze wykładowo - warsztatowym dla historyków. Na każde spotkanie złożą się: wykład historyczny, warsztaty metodyczne oraz oferta edukacyjna instytucji współpracujących. Nauczyciele będą mieli możliwość spotkań z badaczami dziejów i pracownikami instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa historycznego, kulturowego. Każde spotkanie będzie dotyczyło innych treści historycznych, z naciskiem na realizację podstawy programowej. W ramach spotkań nauczyciele będą mieli możliwość zaplanowania projektu edukacyjnego we współpracy z innymi instytucjami. Jako podsumowanie projektu przewidziano spotkanie poświęcone wymianie dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

 

Wy[gra]my w myślenie
od 2018 r.

kostka1


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku dla uczniów klas IV szkół podstawowych. W ramach projektu odbywają się warsztaty z wykorzystaniem gier strategicznych i strukturalnych, układanek przestrzennych, interaktywnych aplikacji, programów do tworzenia gier komputerowych, łamigłówek matematycznych i logicznych, wycieczka do Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi oraz zajęcia otwarte dla rówieśników zorganizowane wspólnie z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej...


Do stołu podano, czyli sztuka i literatura na talerzu
od 2018 r.


Projekt ma charakter warsztatowy. Trzonem spotkań jest cykl: Do stołu podano, czyli sztuka i literatura na talerzu, nawiązujący do podejmowania działań twórczych z zakresu estetycznego tworzenia otoczenia i kulturalnego zachowania się przy stole. Spotkania będą inspiracją dla nauczycieli do prowadzenia oryginalnych zajęć pozwalających rozwijać zdolności i umiejętności uczniów z zakresu savoir vivre'u, poznawania tajników ozdabiania potraw czy tworzenia dekoracji stołu. Praca metodą projektów oraz stosowanie niekonwencjonalnych form, metod i technik pracy. Doskonalenie umiejętności plastycznych - ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.
 Program profilaktyczny B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony

logobn
Program realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, wpisuje się w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Głównym organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty, WORD i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej...

Przyjaciele Zippiego
Od 2010 r.

zippi2


Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Projekt obejmuje cykl 24 spotkań, realizowanych w grupach przedszkolnych dla pięcio– i sześciolatków oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla I etapu nauczania.

Czytaj więcej...

 

Strażnicy Uśmiechu
Od 2011 r.

LOGO STRAZNICY USMIECHU


Program wsparcia pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole „W kręgu uśmiechu” prowadzony na podstawie scenariuszy zajęć programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”. Celem programu jest poprawa efektów nauczania, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły oraz  rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Program „W kręgu uśmiechu” jest realizowany we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji.

Czytaj więcej...

Program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

apteczka


Program jest adresowany do dzieci w wieku 8 - 12 lat. Nauczyciele – realizatorzy uczestniczą w trwającym 14 godzin szkoleniu. Następnie, podczas spotkań z uczniami zastanawiają się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki skarbów. Dzieci uczone są optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Czytaj więcej...

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Od 2009 r.

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów  w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, weryfikacji i akceptacji sprawozdań z realizacji IPREU na portalu informatycznym. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

Czytaj więcej...

 

Szachy w mazowieckiej szkole
od 2018 r.

szachy w mazowieckiej szkole logo 16.01Przedsięwzięcie jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt Szachy w mazowieckiej szkole jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej...

Od grosika do złotówki
Od 2007 r.

Grosik

Projekt objęty patronatem Ministerstwa Finansów, adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Jego celem jest nauczenie dzieci rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i poznanie świata finansów oraz przybliżanie zagadnień dotyczących kształtowania bezpiecznych zachowań w różnych warunkach życia dnia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych. Zajęcia zaplanowane na 10 miesięcy obejmują edukację: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną.  Organizatorzy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Partnerem projektu jest Fundacja PZU PomocToMoc.

Czytaj więcej...