A A

 

Ruszają stypendia! Daj sobie szansę!

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja
w człowieka w roku szkolnym 2020/2021.

Będzie się składał z dwóch etapów:

Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 2 do 9 września 2020 r.
Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 21 września 2020 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66.
Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

założyć konto na stronie internetowej projektu

Jeśli uczeń zakładał konto w roku szkolnym 2019/2020 jest ono nadal aktywne i należy się nim posłużyć rejestrując wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2020/2021

zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
wydrukować i podpisać:

- wniosek

- oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

- I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

- oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza/dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 bądź będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

przesłać dokumenty listem poleconym w zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię
i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).
dokumenty można też złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, I piętro, pokój 127, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek – piątek od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w zakładce Dokumenty/Instrukcje oraz w zakładkach: O projekcie, Pytania.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, 413, 423, 430, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam do aplikowania o stypendium.

Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/