A A

 

Temat

Liczba

godz.

Moduły Adresaci Osoba odpowiedzialna
Egzamin ósmoklasisty od 2019 roku.

 

6

1. Istota egzaminu po ósmej klasie od 2019 roku.

2. Rodzaje i typy zadań egzaminacyjnych.

3. Ocenianie zadań egzaminacyjnych.

4. Projektowanie pracy nauczyciela w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu po ósmej klasie.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy szkół podstawowych

 

Anna Goc

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

 

 

 

6

1. Podstawa programowa a program nauczania obudowa prawna.

2. Monitorowanie jako element nadzoru pedagogicznego.

3. Organizacja procesu monitorowania wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej.

4. Rola i zadania dyrektora oraz nauczycieli w procesie   wdrażania podstawy programowej i jej monitorowania.

 

 

 

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy,

rady pedagogiczne

Bożena Czarnecka-Akus

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia. 6

1. Podstawa programowa a program nauczania – akty prawne.

2. Obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły związane z realizacją podstawy programowej.

3. Monitorowanie, cele, sposoby, płaszczyzny monitoringu.

4. Metody, techniki i narzędzia monitoringu w praktyce szkolnej.

 

 

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy

rady pedagogiczne szkół branżowych

Bożena Czarnecka-Akus

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze. 15

1. Metodyka wykorzystania technologii informacyjnych we wspomaganiu nauczania. Wykorzystanie TIK na przedmiotach matematyczno – przyrodniczych.

2. Narzędzia i zasoby internetowe wspomagające efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki: programy, aplikacje, portale i platformy edukacyjne.

3. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych wykorzystania   narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

 

 

 

Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych

 

Barbara Wierzchucka

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. 10

1. Metoda czynnościowego  nauczania   matematyki.

2. Sposoby rozwijania u dzieci rozumienia i stosowania podstawowych pojęć   matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw dydaktycznych.

3. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne.

 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

Elżbieta Michalak

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci. 8

1. Charakterystyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

2. Analiza aspektów prawnych ochrony przed zagrożeniami.

3. Psychologiczne aspekty cyberzagrożeń.

4. Specyfika profilaktyki i budowy systemu reagowania.

5. Oferta edukacyjna i pomoc specjalistyczna.

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie                             i terapeuci,

rady pedagogiczne,

doradcy zawodowi szkół podstawowych

 

Sławomir Mikiciuk

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

 

Wspomaganie uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. 10

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle przepisów prawa oświatowego.

2. Metody i formy wspomagania kariery edukacyjno - zawodowej ucznia.

3. Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej.

4. Praktyczne wskazówki doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci,

rady pedagogiczne

Grażyna Lech

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Jakość kształcenia zawodowego podstawą sukcesu ucznia. 10

1. Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości.

2. Szkoła dla pracodawcy – pracodawca dla szkoły.

3. Promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.

 

Nauczyciele, dyrektorzy

rady pedagogiczne szkół kształcących                               w zawodach

Grażyna Lech

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający diagnozę potrzeb i problemów środowiska szkolnego. 10

1. Podstawa formalno-prawna regulująca program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Diagnoza potrzeb rozwojowych i   środowiska szkolnego w kontekście budowania programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

4. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, rady pedagogiczne

Sławomir Mikiciuk

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Budowanie autorytetu nauczyciela w pracy wychowawczej. 10

1. Czym jest autorytet?

2. Skuteczna komunikacja w relacjach z dziećmi i rodzicami.

3. Zarządzanie sytuacją konfliktową.

4. Planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz wsparcia dla rodziców.

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, rady pedagogiczne

Iwona Moczydłowska

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania. 10

1. Kluczowe wartości osobiste i społeczne a treści programowe wychowania przedszkolnego.

2. Etapy rozwoju społeczno-moralnego dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Metody i formy pracy umożliwiające wielostronną aktywność dzieci w zakresie kształtowania odpowiednich postaw i umiejętności społecznych.

4. Baśnie, bajki i opowiadania jako źródło wartości i wzorców postaw.

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci,

rady pedagogiczne przedszkoli

Beata Bentkowska

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Jak w szkole wspierać ucznia z rodziny dysfunkcyjnej? 10

1. Aspekty prawne i terminologiczne dotyczące dysfunkcji w rodzinie.

2. Portret dziecka krzywdzonego. Wstępna diagnoza sytuacji rodzinnej .

3. Rozmowa wspierająca z dzieckiem i jego rodzicami.

4. Wybór strategii postępowania z uczniem 
i jego rodziną.

5. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z niesieniem pomocy.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci,

rady pedagogiczne szkół podstawowych

Agata Polańska

 

Zgłaszam się

Zgłaszma się

Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca. 10

1. Prawne podstawy  funkcjonowania w szkole nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela.

1. Rola nauczyciela i rola nauczyciela wspomagającego oraz asystenta w procesie opieki nad uczniem.

3. Zasady budowania efektywnego zespołu stymulującego rozwój ucznia.

4. Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele wspomagający, asystenci nauczyciela, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci szkół podstawowych

Marta Senenko-Lichograj

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w oparciu                    o wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia. 15

1. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych – aspekty prawne.

2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania w praktyce.

3. Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

4. Analiza efektywności podejmowanych działań.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci,

rady pedagogiczne

Marta Senenko-Lichograj

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Współpraca nauczycieli w zakresie realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 15

1. Prawne aspekty organizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym.

2. Budowanie środowiska sprzyjającego edukacji włączającej.

3. Współpraca w zespole – organizacja działań i odpowiedzialność.

4. Realizacja głównych założeń indywidualnego programu w praktyce edukacyjnej

5. Monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań.

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie, terapeuci,

rady pedagogiczne szkół ponadgimnazjalnych /

ponadpodstawowych

Agata Polańska

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

 

 

Jak projektować i pisać efektywne konspekty, scenariusze lekcji?

 

10

1. Projektowanie pracy   dydaktycznej nauczyciela na poszczególnych poziomach nauczania szkolnego.

2. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych uwzględniających projektowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem konspektów i scenariuszy lekcji.

3. Tworzenie scenariuszy lekcji do wybranych treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

 

Nauczyciele, pedagodzy,

psychologowie, rady pedagogiczne

Bożena Czarnecka-Akus

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Jak pozyskać środki europejskie na realizację projektów edukacyjnych?

 

8

1. Źródła finansowania projektów szkolnych.

2. Projekty mobilności kadry edukacyjnej.

3. Europejski Program Rozwoju Szkoły.

4. Skuteczne aplikowanie do programu.

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie,

rady pedagogiczne

Iwona Moczydłowska

 

Zgłaszam się

Zgłaszam się

Zadania opiekuna stażu. 6

1. Zadania i obowiązki opiekuna stażu w świetle prawa oświatowego.

2. Zasady konstrukcji i zawartość treściowa planu rozwoju zawodowego.

3. Czynności opiekuna stażu wspierające nauczyciela realizującego staż.

4. Projektowanie oceny dorobku zawodowego / opinii.

5. Wykorzystanie funkcji opiekuna stażu do własnego awansu zawodowego.

 

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,

psychologowie,

rady pedagogiczne

Elżbieta Michalak

 

Zgłaszam się

Rola nauczyciela jako koordynatora projektu edukacyjnego w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. 6

1. Projekt edukacyjny i jego wpływ na rezultaty edukacyjne i wychowawcze.

2. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego a projekt edukacyjny.

3. Projekt jako metoda nauczania i uczenia się.

4. Organizacja pracy z wykorzystaniem projektu edukacyjnego.

 

 

Nauczyciele, dyrektorzy, rady pedagogiczne

Grzegorz Wawrecki

 

Zgłaszam się