A A

Wspomaganie szkół/placówek,
to

przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych,
niepowiązanych ze sobą form pomocy 
do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

    

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym - obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 i Nr 218, poz. 1701)
z póź. zmian.


16. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez: organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Podstawowe założenia systemu wspomagania

Etapy wspomagania 

Aby uzyskać informacje szczegółowe proszę kliknąć na dany etap.

 

W ramach Wspomagania szkół/placówek nieodpłatnie realizujemy:

• diagnozę wstępną,

• warsztat diagnostyczno-rozwojowy,

• konsultacje.

Finansowanie szkoleń na zasadach MSCDN.