A A

Nowa formuła powoływania doradców metodycznych na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) 

Informacje podstawowe w zakresie ubiegania się o stanowisko doradcy metodycznego: 

 

Tryb powierzania zadań doradcy metodycznego 

  • § 25. 1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony

Kwalifikacje wymagane od kandydatów 

  • § 25. 2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 3) co najmniej dobrą ocenę pracy; 4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe; 5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne; 6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Zadania nauczyciela doradcy metodycznego 

  • § 24. 1. Do zadań nauczyciela - doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

  1. Nauczyciel - doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.