A A

 

Projekt NAUCZYCIEL NA STARCIE kierujemy do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, którzy rozpoczynają pracę. Jest to bezpłatna oferta programowa MSCDN, składająca się z trzech komponentów: kursu doskonalącego, seminarium przedmiotowego oraz indywidualnej opieki dostosowanej do potrzeb. Z dbałości o wszechstronne wsparcie zapraszamy do udziału w projekcie! Pierwsze spotkanie planujemy w dniu 25.10.2019 r.

KOMPONENTY PROJEKTU:
I. KURS DOSKONALĄCY 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania będą się odbywały w grupach międzyprzedmiotowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w godzinach popołudniowych według jednolitego programu. Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

II. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania seminaryjne będą się odbywały w małych grupach przedmiotowych począwszy od końca pierwszego semestru do końca roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych. Seminaria będą prowadzić nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności.
Warunkiem ukończenia seminarium jest aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

III. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW
W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności, Rejestracja on-line..,