A A

Projekty realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie

 

Misja: programowanie – podregion ciechanowski

 

Realizacja 2017-2019
Projekt realizowany przez MSCDN Wydział w Ciechanowie wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Główny cel - zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania.
Projekt zakłada przygotowanie 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią praktyczną projektu są zajęcia z programowania dla ok 1800 uczniów z podregionu ciechanowskiego. Dodatkowo w projekcie zostali przeszkoleni pracownicy publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Czytaj więcej…. (pdf)

 Szachy w mazowieckiej szkole
od 2018 r.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”, realizowanego we współpracy z wojewódzkimi związkami szachowymi, samorządami lokalnymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt Szachy w mazowieckiej szkole jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim.

Program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Program jest adresowany do dzieci w wieku 8 - 12 lat. Nauczyciele – realizatorzy uczestniczą w trwającym 14 godzin szkoleniu. Następnie, podczas spotkań z uczniami zastanawiają się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki skarbów. Dzieci uczone są optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.
Czytaj więcej….. (pdf)

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Od 2009 r.

                     

 

 

Celem Programu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów stypendystów w zakresie metod pracy z uczniem zdolnym, w tym pracy metodą projektu, doskonalenie umiejętności nauczycieli opiekunów w zakresie wykorzystania technologii, w tym praca na portalu informatycznym, sprawowanie opieki i udzielanie wsparcia nauczycielom opiekunom stypendystów w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, opracowania sprawozdań z realizacji IPREU, weryfikacji i akceptacji sprawozdań z realizacji IPREU na portalu informatycznym. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Czytaj więcej …. (link)

 

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
Od 2016


Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” organizowana jest od 2016 roku. Sieć stała się wieloetapowym, cyklicznym projektem, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie. Głównym zadaniem uczestników sieci jest własne doskonalenie, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie zadań wykorzystywanych w pracy z uczniem zdolnym. Ważnym elementem są również lekcje otwarte, które stanowią okazję do zaprezentowania przez nauczyciela warsztatu pracy, pokazania rozwiązań metodycznych, ciekawych form pracy z uczniami. Nauczyciele wzajemnie czerpią od siebie pomysły na uatrakcyjnienie zajęć oraz opracowują konkurs matematyczny „Zawody matematyczne” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.
Czytaj więcej… (pdf)

 

 

Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej
od 2015 r.

Cykliczne warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół pod wspólnym tytułem „Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej” realizowane są począwszy od roku szkolnego 2015/2016. Zajęcia odbywają się w grupach przedmiotowych, w każdym kolejnym roku szkolnym dedykowane są innej grupie odbiorców. Głównym celem spotkań jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia u uczniów myślenia naukowego oraz doskonalenie umiejętności przeprowadzania eksperymentów i obserwacji przyrodniczych zgodnie z wymogami podstawy programowej. Proponowana forma wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, w ostatnich latach odnoszących się do wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Czytaj więcej….. (pdf)

 

Z historią w tle……
od 2020 roku


Projekt „ Z historią w tle..” to cykliczne przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz pracowników bibliotek. Przewodni temat, w każdym roku szkolnym, związany będzie z rocznicami ważnych wydarzeń historycznych w kraju czy regionie oraz z kierunkami polityki oświatowej państwa. Nadrzędnym celem projektu jest organizacja lokalnych konferencji i spotkań warsztatowych w poszczególnych powiatach: ciechanowskim, płońskim, mławskim, żuromińskim i pułtuskim Zwieńczeniem każdego cyklu organizowanych corocznie spotkań, będzie przygotowanie konferencji podsumowującej zaplanowane działania. Realizacja projektu, w ścisłej współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie, zakłada promocję regionu, wymianę doświadczeń oraz wskazywanie ciekawych propozycji metodycznych i źródłowych do rozwijania zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży.