A A

 


Szkolenie wyjazdowe Geograficzne umiejętności przydatne w praktyce nauczyciela geografii i przyrody w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym UW w Murzynowie koło Płocka zostało zorganizowane przez MSCDN we współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnikami byli przede wszystkim nauczyciele geografii i przyrody z Płocka, Warszawy, rejonu radomskiego, ostrołęckiego, ale w zajęciach odbywających się u ujścia Skrwy Prawej do Wisły w otulinie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wzięli również udział biolodzy, chemicy i fizycy.


Wysoki poziom merytoryczny zapewnili pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału.


Każdy uczestnik mógł wziąć udział w każdym z pięciu modułów tematycznych:


1. Geomorfologiczne procesy kształtujące środowisko. Prowadząca zajęcia: dr Maria Korotaj - Kokoszczyńska
Wycieczka geomorfologiczna, w trakcie której prowadzone było rozpoznanie terenowe z analizą związków przyczynowo-skutkowych procesów morfologicznych i działalności człowieka i jego wpływ na przekształcenia terenu, dolinę środkowej Wisły i jej elementy. Na przykładach w terenie charakteryzowano procesy fluwialne, osuwiskowe, spłukiwania, abrazyjne.


2. Odkrywka glebowa - źródło informacji o glebie. Prowadząca zajęcia: dr Agnieszka Sosnowska
W trakcie zajęć określono najważniejsze kryteria wyboru punktu odpowiedniego do wykonania odkrywki glebowej. W wykonywanej odkrywce organoleptyczne rozpoznawano podstawowe właściwości fizyko-chemiczne gleby. Dyskutowano i wymieniano doświadczenia związane ze sporządzaniem opisu odkrywki, rozpoznawaniem procesów glebotwórczych. Zaktualizowano wiedzę nt stosowanej klasyfikacji gleb Polski.


3. Geografia roślin. Zbiorowiska roślinne Mazowsza. Prowadzący zajęcia: Tomasz Grabowski W trakcie terenówek nauczyciele doskonalili umiejętności rozpoznawania roślinności wokół nas oraz określania cech środowiska, na które wskazuje występowanie poszczególnych gatunków roślin. Omówiono cechy zbiorowisk roślinnych leśnych, łąkowych, rolnych i synantropijnych w naszym otoczeniu.


4. Hydrologia. Woda wokół nas: szanse i zagrożenia. Prowadzący zajęcia: dr Jarosław Suchożebrski
W trakcie zajęć terenowych przeprowadzono analizę procesów obiegu wody w przyrodzie, scharakteryzowano poszczególne elementy cyklu hydrologicznego. W trakcie wykładu przypomniano rolę wody w środowisku i jej relacji z innymi jego komponentami, a także wpływu człowieka na obieg wody na Ziemi.


5. Nauka meteorologii w praktyce szkolnej. Prowadząca zajęcia: dr Bożena Kicińska
Zajęcia w stacji meteorologicznej umożliwiły uczestnikom przypomnienie wielu przyrządów do pomiarów meteorologicznych w tym różnego rodzaju deszczomierzy, pyłomierzy, termometrów. Niesprzyjająca aura spowodowała, że dalsza część zajęć odbywała się w sali wykładowej, ale prezentacja bogata w przepiękne zdjęcia wspaniale ilustrujące procesy atmosferycznych, których przejawami jest powstawanie różnych chmur i zjawisk atmosferycznych.

Koordynatorami merytorycznymi przedsięwzięcia były dr Bożena Kicińska (WSiSR UW) oraz dr Ewa Pyłka-Gutowska (MSCDN Wydział w Warszawie), za organizację szkolenia odpowiadała Joanna Pocałuń (MSCDN Wydział w Płocku).


Co najważniejsze, uczestnicy wysoko ocenili zajęcia zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wyrazili chęć udziału w kolejnych zajęciach terenowych w Murzynowie. Stosowane w trakcie zajęć metody pracy oceniali jako ciekawe i przydatne w praktyce szkolnej. Zatem, reasumując, ciąg dalszy nastąpi...