A A

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Proces wspomagania szkół/placówek jest skuteczny wtedy, gdy wszyscy zainteresowani zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice widzą potrzebę zmian i są gotowi zaangażować się w jego przebieg. Te szkoły/placówki zapraszamy do skorzystania z dodatkowej oferty MSCDN w zakresie diagnozy pogłębionej.

Pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły/placówki odbywa się w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnostycznych. 


Działania w diagnozie


Spotkanie pierwsze

Przeprowadzenie diagnozy pracy szkoły, mającej na celu zebranie i analizę danych umożliwiających określenie mocnych i słabych stron oraz zaplanowanie skutecznych działań w obszarach tego wymagających.
Adresat badań: nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Diagnoza nauczycieli

Cel: 

  •  poznanie opinii na temat wskaźników efektywności pracy szkoły,
  •  zbadanie spójności i rozbieżności poglądów rady pedagogicznej w zakresie efektywności pracy szkoły,
  • opis działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Diagnoza uczniów

Cel:

  • określenie czynników wpływających na sukcesy szkolne lub porażki uczniów.

 

Diagnoza rodziców

Cel:

  • zdobycie informacji nt. współpracy szkoły z rodzicami

Określenie:

  • korzyści ze współpracy z rodzicami
  • trudności ze współpracy z rodzicami

 

Spotkanie drugie

Zaprezentowanie danych zebranych w procesie diagnozy placówki na wspólnym spotkaniu dyrekcji i rady pedagogicznej placówki. Przedstawienie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy rady pedagogicznej.

Dalsze wspomaganie

Zaplanowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły np. zaplanowanie tematyczne szkoleń.

Na podstawie informacji zwrotnych zebranych od nauczycieli, uczniów i rodziców wyznaczeni nauczyciele konsultanci MSCDN formułują wnioski główne i szczegółowe dotyczące przede wszystkim funkcjonowania uczniów w szkole, pracy nauczycieli oraz wnioski dotyczące współpracy szkoły z rodzicami.

W rekomendacjach znajdują się działania, które pomogą szkole/placówce zaplanować wspólne rozwiązania.


Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb według programów szkoleń z oferty MSDN lub zaproponowane przez szkołę/placówkę (płatne zgodnie z cennikiem MSCDN)


Konsultacje

  • konsultacje indywidualne i grupowe w MSCDN (bezpłatne)
  • konsultacje grupowe w szkole/placówce (patrz Zasady finansowania)