A A

 

 

 

markpiw czb

 

 


WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE MARKPIW

 


Uczestnik projektu

Wsparciem nie mogą być objęte osoby, które uczestniczyły lub uczestniczą
w wymienionych poniżej projektach:

  • w projekcie pozakonkursowym ORE „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”
  • w innych projektach w przedmiotowym konkursie, który nazywa się: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy …, - oznacza to, że uczestnik nie może wziąć udziału w analogicznym projekcie do MARKPIW realizowanym przez inny podmiot, instytucję, organizację.
  • w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”.

 

Szkoła

Wspomaganie nie może być realizowane w szkołach/przedszkolach/placówkach, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dotyczących:

  • szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów,
  • wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń,
  • szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

 

Ważne:
Projekty realizowane w powyższych typach operacji przyczyniają się do realizacji wskaźnika rezultatu PO WER Odsetek szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS. W związku z powyższym, wsparcie nie może być kierowane do szkół, które uczestniczyły lub uczestniczą w innym projekcie realizowanym w ww. typach operacji PO WER. Taka sytuacja stwarza zagrożenie podwójnego finansowania, a także uniemożliwia osiągnięcie wskaźnika rezultatu określonego w PO WER.