A A

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Wniosek dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko doradcy metodycznego

 

Pełen wykaz doradców metodycznych zatrudnionych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Współpracujący z MSCDN doradcy metodyczni realizują różnorodne zadania,
w tym spotkania w radach pedagogicznych, obserwacje zajęć i konsultacje na zaproszenie nauczyciela w jego szkole/placówce.

 

Podstawa prawna

§24.1. Zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli są również realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych.

  1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

3) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

  1. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 2.

  1. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

Wykaz doradców metodycznych dla poszczególnych wydziałów MSCDN:

Ciechanów

Ostrołęka

Płock

Radom

Siedlce

Warszawa