A A

Pogłebiona diagnoza potrzeb szkoły/placówki odbywa się w formie warsztatów,
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi diagnostycznych.

 

Działania w diagnozie

 

Spotkanie pierwsze
Przeprowadzenie diagnozy pracy szkoły, mającej na celu zebranie i analizę danych umożliwiających określenie mocnych i słabych stron oraz zaplanowanie skutecznych działań w obszarach tego wymagających.
Adresat badań: nauczyciele, uczniowie, rodzice.

 


Diagnoza nauczycieli
Cel:
 poznanie opinii na temat wskaźników efektywności pracy szkoły,
 zbadanie spójności i rozbieżności poglądów rady pedagogicznej w zakresie efektywności pracy szkoły,
 opis działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Diagnoza uczniów
Cel:
 określenie czynników wpływających na sukcesy szkolne lub porażki uczniów.

 


Diagnoza rodziców
Cel:
 Zdobycie informacji nt. współpracy szkoły z rodzicami
Określenie:
 korzyści ze współpracy z rodzicami
 trudności ze współpracy z rodzicami


Spotkanie drugie


Zaprezentowanie danych zebranych w procesie diagnozy placówki na wspólnym spotkaniu dyrekcji i rady pedagogicznej placówki. Przedstawienie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy rady pedagogicznej.

 

Dalsze wspomaganie


Zaplanowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły np. zaplanowanie tematyczne szkoleń.