A A

W okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2006 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli było partnerem regionalnym w projekcie edukacyjnym „Szkoła Marzeń”.

Był to program ogólnopolski, z łącznym budżetem w wysokości 43,5 mln zł,  finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL.

Głównym autorem i organizatorem projektu było Centrum Edukacji Obywatelskiej. MSCDN pełnił funkcję jednego z szesnastu Regionalnych Ośrodków Konsultacyjnych – powołanych na bazie wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Celem projektu „Szkoła Marzeń” było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich. Wyłonione w procedurze konkursowej placówki otrzymały dotację w wysokości do 88 tys. zł przeznaczone na realizację programów szkolnych zbudowanych w obrębie czterech priorytetów:

  1. Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom,  w tym uczniom niepełnosprawnym.
  2. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  3. Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.
  4. Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania.

W ramach kampanii promocyjno – informacyjnej mazowiecki ROK przeprowadził 27 spotkań dla przedstawicieli szkół i organów prowadzących. W spotkaniach tych uczestniczyło 1281 osób. Ostatecznie na Mazowszu wnioski złożyło 169 szkół. Do projektu wybranych zostało 28. W grupie zwycięskich szkół znalazło się 9 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych. Najliczniej reprezentowane były szkoły z Płocka i powiatu płockiego – 9 piaseczyńskiego – 4, garwolińskiego – 4 oraz powiatu siedleckiego - 3. Pozostałe szkoły stanowiły samotne wyspy w swoich powiatach. Istotnym elementem różnicującym mazowieckie szkoły marzeń była ich wielkość oraz położenie – od małych szkół wiejskich, takich jak Swojęcin z 52 uczniami, po duże szkoły będące częścią wielkich zespołów usytuowane w miastach, jak Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Płocku z 916 uczniami. Liczba uczniów bezpośrednio warunkowała kwotę dotacji, od 18.480 zł do 88.000 zł. Łącznie w województwie mazowieckim na realizację programów, których celem było wyrównywanie szans edukacyjnych szkoły otrzymały 2.631.128 zł.

W województwie mazowieckim w projekcie uczestniczyło 5309 uczniów, 476 nauczycieli oraz 3646 członków społeczności lokalnej. Zrealizowanych zostało 17452 godziny zajęć pozalekcyjnych. 

Oprócz dotacji finansowej na realizację programów, szkoły otrzymały wsparcie merytoryczne ze strony ROKa, w postaci szkoleń, konsultacji i monitoringu.

Regionalny Ośrodek Konsultacyjny w województwie mazowieckim działał w strukturze Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Siedziba główna ROK znajdowała się w Siedlcach, gdzie rezydował koordynator oraz 2 spośród 6 konsultantów.

Zadaniem konsultantów było w okresie początkowym prowadzenie spotkań informacyjnych  i konsultacyjnych, a po wdrożeniu projektu monitorowanie programów szkolnych oraz weryfikacja comiesięcznych sprawozdań merytorycznych i finansowych szkół. Prowadzili oni również szkolenia organizowane przez ROK.

Regionalny Ośrodek Konsultacyjny zorganizował 8 szkoleń kaskadowych, w tym:

  • „Metoda projektu” (dwie grupy 4-5.11.2005 i 18-19.11.2005 Warszawa - 104 osoby
  • „Budowanie lokalnej koalicji” (6-7.12.2005 Warszawa Miedzeszyn) – 100 osób
  • „Program rozwoju szkoły” (22-23.04.2006 Warszawa) – 48 osób
  • Regionalna Konferencja Przedstawicieli Lokalnych Koalicji (30.06-01.07.2006 - Soczewka k/Płocka) – 99 osób

Dodatkowo ROK przeszkolił osoby prowadzące księgowość szkolną: 5.11.2005 oraz 22.04.2006 – łącznie 20 osób.

Podsumowanie „Szkoły Marzeń w regionie odbyło się w Garwolinie w dniu 29 września 2006 r. Zostało ono zorganizowane przez ROK we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie oraz władzami Miasta i Starostwa Garwolin.  W imprezie uczestniczyło ok. 1300 osób.

W ramach działań promocyjnych przedstawiciele ROKa zaprezentowali projekt  na regionalnych konferencjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu (10.08.2006), Ostrołęce (07.09.2006) i Warszawie (27.09.2006).

Mazowieckie szkoły marzeń

Środki uzyskane z grantu szkoły przeznaczyły głównie na uzupełnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów – kół zainteresowań, warsztatów, kursów, zajęć sportowych  i wyrównawczych.  Tematyka zajęć dodatkowych była bardzo zróżnicowana, z widocznym ukierunkowaniem na kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, tj. posługiwania się technologiami komputerowymi i informacyjnymi oraz językami obcymi, a także na przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym: począwszy od projektów związanych z poznawaniem zawodów, poprzez trening interpersonalny mający na celu przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, aż po prowadzenie wirtualnej firmy. W kilku szkołach powołane zostały ośrodki kariery.

Istotnym elementem prawie wszystkich programów były wycieczki edukacyjne, często będące częścią większych projektów. Między innymi, uczniowie odwiedzili redakcje gazet, radia, drukarnię, byli w Wytwórni Filmów Fabularnych w Warszawie na planie znanego serialu, na warsztatach w muzeum, teatrze, targach branżowych, wykładach na Uniwersytecie Warszawskim.  Niektóre szkoły zorganizowały dłuższe wyjazdy uczniów na zimowiska, obozy i kolonie.

Zakres współpracy środowiska lokalnego oraz zaangażowania różnego rodzaju instytucji przy realizacji programów poszczególnych szkół był bardzo szeroki. W koalicjach  ze szkołami marzeń było na Mazowszu 198 różnych instytucji. Na uwagę zasługuje różnorodność i nieograniczona wręcz pomysłowość szkół w wykorzystaniu zasobów rzeczowych, ludzkich, technicznych, organizacyjnych i finansowych członków koalicji w działaniach na rzecz szkoły.  Do tradycyjnych już działań w postaci udziału w imprezach szkolnych i gminnych, odwiedzin uczniów w instytucjach oraz sponsoringu, doszły inne, takie jak: wspólne organizowanie imprez środowiskowych,  wspólny udział w szkoleniach organizowanych przez ROK, debaty na temat stanu i kierunków rozwoju lokalnej oświaty, wspólne tworzenie modelu absolwenta, sesje rady gminy poświęcone oświacie. W niektórych gminach spotkania dorosłych poprzedzone były międzyszkolnymi spotkaniami uczniów.

Nowość w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem stanowiły zajęcia dla rodziców  i innych członków społeczności lokalnej, np. warsztaty „Programowanie sukcesu mojego dziecka”, kursy komputerowe i językowe finansowane ze środków Szkoły Marzeń.   

W trakcie trwania projektu powstało kilkadziesiąt dokumentów poświadczających funkcjonowanie koalicji. Kilka spotkań zaowocowało podpisaniem deklaracji o współpracy lub listów intencyjnych. Efektem projektu są również uchwały rady gminy odnoszące się do spraw związanych z oświatą  w 4 gminach.

Przygotowanie szkół, środowisk lokalnych i samorządów do dalszego prowadzenia działań nastawionych na zwiększanie szans edukacyjnych uczniów to jeden z fundamentalnych efektów Projektu Szkoła Marzen na Mazowszu. Inne rezultaty to zmiany w pracy szkół –  w kierunku pracy zespołowej. Nauczyciele doświadczyli, iż dużych projektów ani dokumentów szkolnych nie można przygotowywać i realizować w pojedynkę.

Projekt był dopiero wstępem do dalszych działań,  jako że dyrektorzy nauczyli się pozyskiwać fundusze dla szkoły, a księgowe są przeszkolone w rozliczaniu dotacji z EFS. Doświadczenie zyskały także osoby wspomagające szkoły na poziomie regionu, wchodzące w skład zespołu ROKa, jak również osoby prowadzące jego księgowość.