A A

Projekt „9 Maja – Dzień Europy” to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie organizowane w latach 2004-2009 przy udziale jednego z organów Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy), regionów europejskich, organizacji pozarządowych, członków Parlamentu Europejskiego oraz szkół.
W edycjach 2007 i 2008 w projekcie brało udział województwo mazowieckie.Na poziomie regionalnym organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działania koordynowało Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt miał na celu dotarcie do lokalnych społeczności, a przede wszystkim do młodzieży, aby zwiększyć świadomość młodych Europejczyków na temat działań podejmowanych przez Unię Europejską na świecie, w kontekście podstawowych wartości Wspólnoty, jak solidarność i zrównoważony rozwój. W roku 2007 dodatkowym elementem obchodów Dnia Europy była 50-ta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć Unii w obszarze wyznaczonym tematyką projektu, tj. polityki rozwojowej i pomocy zewnętrznej.

W 2007 roku w projekcie uczestniczyły 33 szkoły, podejmując działania ukierunkowane na uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy na temat problemów współczesnego świata oraz wzajemnych zależności krajów rozwiniętych i rozwijających się, w zakresie szczegółowych tematów projektu: ubóstwa, pomocy humanitarnej, praw człowieka, ochrony środowiska. Ważne było też uświadomienie, jak wielki wpływ mają sprawy światowe na życie codzienne każdego z nas oraz całych społeczeństw – i odwrotnie – że pojedyncze decyzje i działania, podejmowane przez każdego człowieka, mogą oddziaływać na życie ludzi żyjących bardzo daleko, a także na przyszłość całej ludzkości. 
Pożądanym rezultatem aktywności związanej z projektem było zachęcenie do działań na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka dla wszystkich, w tym walkę z ubóstwem (m.in. poprzez pomoc humanitarną), degradacją środowiska, łamaniem praw człowieka (m.in. stosowaniem tortur, kary śmierci).
W sumie w realizacji projektu w regionie wzięło udział 1844 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Czas realizacji projektu wynosił trzy miesiące (marzec – maj). Pierwszym zadaniem szkoły była organizacja zajęć edukacyjnych dotyczących polityki rozwojowej UE oraz programów pomocowych. Zdobytą wiedzę uczniowie twórczo wykorzystali do wykonania różnego typu produktów, w formie plastycznej, literackiej, multimedialnej, bądź scenicznej. 
Działania szkolne miały charakter zdecentralizowany, podporządkowany celom projektu ale związany z tradycjami szkoły, wiedzą i doświadczeniem nauczycieli. Pod ich kierunkiem uczniowie: 

 • wykonywali indywidualnie lub w grupach ilustracje, plakaty, prace z materiałów z recyclingu, prezentacje multimedialne, 
 • pisali wiersze, eseje, artykuły do gazetek szkolnych oraz na strony internetowe szkoły, 
 • brali udział w dyskusjach, debatach, happeningach
 • prowadzili lekcje dla innych uczniów na tematy związane z projektem,
 • uczestniczyli w akcjach charytatywnych np. zbiórce zabawek dla dzieci z krajów rozwijających się, czy „Adopcja na odległość”, 
 • kręcili filmy, 
 • przygotowywali inscenizacje,
 • brali udział w konkursach.

Autorzy najlepszych prac zgłoszonych do konkursu wojewódzkiego "Unia Europejska wobec świata" zostali uhonorowani nagrodami.

Działania szkół obejmowały również:

 • informację o projekcie i promocję w całej szkole, środowisku lokalnym, lokalnych mediach,
 • organizację spotkań z ekspertami i/lub osobami mającymi doświadczenia pracy/pobytu na terenach objętych pomocą rozwojową,
 • organizację imprezy szkolnej podsumowującej projekt, połączonej np. z konkursem, wystawą, debatą.

Szkoły zaprosiły do współpracy w projekcie organizacje pozarządowe, takie jak: Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International Polska, Fundacja im. Stefana Batorego oraz organizacje o charakterze lokalnym.

Kulminacyjnym punktem w realizacji projektu był 9 maja. Tego dnia odbyły się uroczystości szkolne. Dwie wybrane przez organizatorów szkoły gościły tzw. Ambasadorów – pracowników Komisji Europejskiej. W 2007r. Gimnazjum w Pułtusku odwiedziła p. Renata Russell, natomiast gościem Gimnazjum w Nadarzynie był John O’Rourke. Wizyty przedstawicieli KE w szkołach stanowiły sposobność do nawiązania bliskiego kontaktu z uczniami - młodymi obywatelami Wspólnoty oraz dyskusji na temat roli Europy w polityce rozwojowej i pomocy humanitarnej. W godzinach popołudniowych Nadarzyn był również miejscem regionalnej uroczystości zamknięcia projektu.

W 2008 roku uroczystość podsumowująca realizację w regionie miała miejsce w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Bolesława Prusa w Siedlcach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Anna Czerenkiewicz i Anthony Crasner. Ten ostatni wcześniej odwiedził również Gimnazjum nr 126 w Warszawie. W sumie w roku 2008 w projekcie uczestniczyło 2500 uczniów z 14 szkół mazowieckich.

Anthony Crasner:

“…I would take the opportunity to say how much Anna and I enjoyed our trip to Mazovia and how impressed we both were with the work that was done by the students in analysing and preparing the projects as well as reflecting deeply about development issues in general. 
 
It was a privilege to be able to visit your schools to discuss the role of Europe in fighting poverty and it was immensely rewarding to encounter such articulate, well prepared students who were so full of ideas and enthusiasm. The fact that  in 'my' school the students managed to do all of this in English was an added bonus!
 
I would also like to thank you personally for the exemplary smoothness with which all the arrangements ran and for all your hard work that went to make the day such a satisfying experience.
 
Would you be so kind as to pass on our congratulations and thanks to your colleagues for organising a most stimulating and creative Europe Day. We shall both of us remember with great pleasure the warmth of your welcome to your two EU Ambassadors from Brussels!".