A A

Projekt "Szumi Pamięci Wiatr" realizowany w MSCDN Wydział w Siedlcach jest integralną częścią różnorodnych działań z zakresu nauczania o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich prowadzonych we wszystkich wydziałach MSCDN.

Adresowany jest do nauczycieli historii,  wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich. Udział w projekcie stwarza możliwość zwiększenia wiedzy, a prezentowane metody i formy  pracy dają szansę lepszego zrozumienia istoty Holokaustu oraz wnioskowania wolnego od stereotypów i podręcznikowych uogólnień.

Podstawą do planowania i wdrażania działań w projekcie było dwutygodniowe szkolenie w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście, działającej w ramach Instytutu Yad Vashem, które odbyło się w grudniu 2007 r. Ukończyło je trzech konsultantów z Wydziału oraz nauczyciel z Łosic (zobacz Fotoreportaż).

W Wydziale w Siedlcach formalnie projektu rozpoczął się 17 kwietnia 2008r. Zaplanowane zostały różnorodne działania do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami poszczególnych nauczycieli. Realizacja projektu zaplanowana została na 2 lata.

Wydziałowe cele szczegółowe projektu obejmują:
• Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich. 
• Wprowadzenie do problematyki dziedzictwa kulturowego Żydów polskich.
• Zapoznanie z metodami nauczania oraz istniejącymi materiałami dydaktycznymi.
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania w procesie nauczania materiałów źródłowych (w tym relacji ustnych, materiałów ikonograficznych, fotograficznych, itp.) i sposobu ich prezentacji.
• Promowanie przykładów najlepszej praktyki.
• Inspirowanie do podejmowania działań lokalnych.

Podejście edukacyjne:
• Osadzenie problematyki  w kontekście historii powszechnej i lokalnej
• Indywidualizacja historii
• Przyjęcie perspektywy sprawcy, ofiary i świadka
• Interdyscyplinarność

Do realizacji projektu udało się pozyskać znakomitych ekspertów: dr Hannę Węgrzynek z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz Edwarda Kopówkę, kierownika Muzeum w Treblince.

Partnerem w projekcie jest Muzeum Regionalne w Siedlcach wraz z oddziałem zamiejscowym w Treblince. Jego kierownik, Edward Kopówka stanowi nieocenione wsparcie merytoryczne dla projektu. W ramach współpracy z Muzeum, grupa greckich nauczycieli, z którymi MSCDN Wydział w Siedlcach współpracował w programie LLP Grundtvig, zwiedziła Treblinkę w kwietniu 2008r., natomiast w czerwcu 2009r. do Treblinki pojechał uczestnik wizyty roboczej prof. Konstantionos Kouskoukis, przedstawiciel greckiego ministerstwa oświaty.  

Szkoły, które chcą zaangażować się w ściślejszą współpracę, otrzymują tytuł szkoły - partnera MSCDN.  Pisemny akces do projektu zgłosiły: I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Oświatowy w Skibniewie, Szkoła Podstawowa w Miedznej, Szkoła Podstawowa w Wólce Okrąglik, Zespół Szkół nr 3 w Łosicach, Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Aktywność szkół jest zróżnicowana. Na szczególną uwagę zasługują działania realizowane w:

  • Szkole Podstawowej w Miedznie
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach
  • Gimnazjum nr 2 w Łosicach

W zajęciach realizowanych w projekcie "Szumi Pamięci Wiatr" systematycznie uczestniczą nauczyciele z Koszewnicy, Sadownego, Ryteli Święckich, Platerowa, Łosic, Łysowa, Radzikowa Wielkiego, Siedlec. Są one bezpłatne, otwarte dla wszystkich nauczycieli. Zdarza się też, że niektóre tematy przyciągają również uczniów, pracowników Akademii Podlaskiej, Muzeum Regionalnego, lokalnej prasy.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:

2008r.
• 17 marca - seminarium 5h „Nauczanie o Holokauście i stosunkach polsko - żydowskich”, 
• 5 czerwca -  warsztaty 5h „Przewodnik po nieistniejącym mieście”, 
• 2 października -  seminarium 5h „Bejt olam (Dom Zmarłych). O cmentarzach żydowskich i symbolice znajdujących się tam nagrobków”, 
• 20 listopada - seminarium 3h „Swoi i obcy, co łączy chrześcijan i Żydów? Dyskusja na temat związków kulturalnych i religijnych”,
• 11 grudnia - seminarium 4h „Czy jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu? Przyczyny i przebieg konfliktu izraelsko-palestyńskiego”

2009r.
• 26 lutego – warsztaty 5h „Żydzi w czasach pogardy. Materiały dydaktyczne do nauczania o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich”,
• 11 marca – seminarium 2h „Holokaust w wymiarze lokalnym”,
• 16 kwietnia – konferencja 3h "Przywracanie pamięci. Działania szkoły w zakresie edukacji o Holokauście i stosunkachpolsko-żydowskich".
• 27-28 maja - wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym Żydów polskich oraz Holokaustem, na którego realizację pozyskano grant z Yad Vashem w wysokości 1300 Euro,

• 29 października - warsztaty 5h "W poszukiwaniu śladów wspólnej przeszłości",
• 26 listopada - seminarium 5h "Antyjudaizm, asemityzm, antysemityzm -przyczyny, przejawy i skutki".

2010r.
22 lutego - konferencja inaugurująca wystawę ŻIH "Przybyli, odeszli...są. Żydzi Polscy"
do 10 marca wystawa "Przybyli, odeszli...są. Żydzi Polscy" czynna w gmachu Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej 

2011r.
27 stycznia - seminarium 4h "Antysemityzm - stare i nowe uprzedzenia".
15 listopada - seminarium 4h "Nauczanie o Holokauście na przykładzie materiałów Yad Vashem w języku polskim". 

Uczestnicy projektu otrzymali pozyskane z Żydowskiego Instytutu Historycznego,  Fundacji SHALOM oraz Redakcji „Mówią Wieki”:
1. płytę CD „Żydzi w Polsce. Miejsca i ludzie” , wyd. Instytut A. Mickiewicza i ŻIH, Warszawa 2007
2. książkę „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie,  i po Zagładzie”, Fundacja SHALOM 2004
3. wydanie specjalne magazynu historycznego „Mówią Wieki” kwiecień Nr 1/08: „Getto warszawskie i jego pamięć. 1943 Getto walczy”. 
4. materiały edukacyjne ŻIH "Gdyż chciałem przeżyć... Dzieci żydowskie w czasach Zagłady", Warszawa 2008
5. pakiet edukacyjny Domu Anny Frank i OBWE/ODIH.
6. pakiet Auschwitz Album (materiał na platformie Moodle).

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym koordynator projektu – Iwona Moczydłowska, wzięła udział w kolacji szabatowej z udziałem Prezydenta Miasta Siedlce zorganizowanej przez goszczących w Siedlcach potomków Żydów siedleckich oraz w konferencji  naukowej Akademii Podlaskiej „Żydzi na Podlasiu” w dn. 17-18 listopada 2008r. Pokłosie tej konferencji stanowi publikacja, w której zamieszczony został artykuł na temat działań MSCDN Wydział w Siedlcach w ramach projektu "Szumi Pamięci Wiatr". W roku 2010 I. Moczydłowska na zaproszenie zastępcy dyrektora Instytutu Historii AP, dr Witolda Bobryka uczestniczyła w wizycie studyjnej studentów czwartego roku w Muzeum - Miejscu Pamięci w Bełżcu. W 2011r. I. Moczydłowska uczestniczyła w polsko-holenderskim programie wymiany "Holocaust Education in European Perspective" zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie.

Wirtualnym miejscem spotkań uczestników projektu jest platforma Moodle, pełniąca rolę archiwum, biblioteki, tablicy informacyjnej i kawiarenki. Została otwarta dla nauczycieli w grudniu 2008r. i stale jest rozbudowywana. Działa tu forum aktualności oraz dyskusyjne, prezentowane i przechowywane są dokumenty i materiały robocze, linki do stron internetowych istotnych z punktu widzenia projektu. 
Dodatkowo informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej MSCDN w zakładkach Projekty edukacyjne, Aktualności i Galeria zdjęć.

Oprac. Iwona Moczydłowska, Aktualizacja 23.11.2011r.