A A
Teacher Training Across Europe, czyli Doskonalenie nauczycieli w Europie to dwuletni projekt edukacyjny zrealizowany w ramach programu Grundtvig Uczenie się przez całe życie przez trzy europejskie placówki:  

• Centro del Profesorado de Ronda – andaluzjski ośrodek doskonalenia nauczycieli; instytucja koordynująca projekt, 
• MSCDN Siedlce – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach,
• Sholio Defteris Efkerias Komotinis - szkoła dla dorosłych. 

Celem współpracy była poprawa jakości doskonalenia nauczycieli poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty. Ważny element projektu stanowiło dostosowanie oferty edukacyjnej do nowych wyzwań, takich jak m.in. imigracja, wielokulturowość i równość płci.

Projekt zakładał poznanie systemów doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych realizowanych przez poszczególnych partnerów, przeprowadzenie analizy porównawczej tych systemów, poprawę metod pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych oraz promocję dialogu międzykulturowego.

Przewidziany był aktywny udział adresatów oferty doskonalenia, w tym przedstawicieli organów prowadzących szkoły i organu nadzorującego, doradców metodycznych zatrudnianych przez samorządy lokalne, dyrektorów szkół oraz nauczycieli na etapie pozyskiwania informacji o ofercie, dyskusji na temat jej zawartości i formy, a także uczestnictwa w wizytach partnerskich.

Międzynarodowe spotkania partnerów miały charakter wirtualny oraz bezpośredni. Miejscem spotkań wirtualnych była platforma Moodle pełniąca rolę archiwum, biblioteki, tablicy informacyjnej 
i kawiarenki. Działało tu forum aktualności oraz dyskusyjne, prezentowane i przechowywane były dokumenty i materiały robocze, zdjęcia, filmy i linki do stron internetowych istotnych z punktu widzenia projektu.

Spotkania partnerów w formie wizyt roboczych:

• Listopad 2007 Ronda–  prezentacja instytucji; redefinicja celów projektu, 
• Kwiecień 2008 Siedlce –  systemy diagnozy potrzeb nauczycieli,
• Czerwiec 2008 Komotini -  priorytety europejskie: międzykulturowość i równość płci w ofercie edukacyjnej, 
• Wrzesień 2008 Ronda - struktura i zarządzanie ofertą eduacyjną, 
• Kwiecień 2009 Komotini –  identyfikacja braków w systemach i zagadnienia wymagające zmian,  
• Czerwiec 2009 Siedlce – konferencja podsumowująca projekt.

W wizytach uczestniczyli pracownicy instytucji partnerskich, dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele organów prowadzących. W sumie zrealizowano 55 mobilności. Każda z instytucji partnerskich otrzymała grant w wysokości 18 000 €.

Rezultaty 

Dla większości pracowników, zarówno merytorycznych, jak i administracyjnych, była to pierwsza w karierze możliwość partnerskiej relacji zawodowej z przedstawicielami innych krajów.

Wpływ projektu na pracowników MSCDN Wydział w Siedlcach:
• zwiększenie umiejętności językowych,
• zwiększenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• zwiększenie umiejętności społecznych,
• zwiększenie motywacji,
• zwiększenie pewności siebie,
• poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach, wzrost kompetencji międzykulturowych.

Wpływ na organizację:
• zmiana w ofercie edukacyjnej,
• zmiany w porządku organizacyjnym,
• zwiększone wsparcie w zarządzaniu organizacją,
• zwiększenie współpracy wśród pracowników.


Tematyka projektu i zamierzone cele zobligowały do podjęcia analizy oferty edukacyjnej, jej zawartości, zgodności z priorytetami europejskimi. Zmiany dotyczyły nie tylko Wydziału, ale całego MSCDN. Do oferty wprowadzony został kurs „Międzykulturowość w nauczaniu języka obcego”.

Zarówno sposób funkcjonowania ośrodka w Rondzie i stosowane przez hiszpańskich kolegów metody pracy, jak też sposób realizacji form doskonalenia nauczycieli w Grecji utwierdził nas w przekonaniu, iż przyjęta przez MSCDN koncepcja rozwoju w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych jest słuszna, a nawet powinna być szybciej wdrażana, w tym poprzez skuteczniejsze wykorzystanie platformy Moodle oraz elektroniczną rekrutację.

Realizacja wizyt krajowych, jak również udział słuchaczy z placówek prowadzonych przez organy samorządowe wpłynęła korzystnie na współpracę z Urzędem Miasta Siedlce, Sokołów Podlaski i Łosice.

Wyjątkowo dobre stosunki  z partnerami przełożyły się na plany dalszej współpracy.  MSCDN Wydział w Siedlcach złożył wniosek do programu Grundtvig na dofinansowanie następnego projektu, zrealizowanego w latach 2010-2012.