A A

Projekt zatytułowany był "Information technology applied to adult training" (ITAAT)  miał na celu zbadanie sposobów wykorzystania nowych technologii komputerowych w procesie nauczania dorosłych w Europie poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty. Realizowany był w latach 2010-2012 w programie Grundtvig.

W projekcie uczestniczyły:

 • Centro del Profesorado de Ronda - Hiszpania (Ronda)
 • Fundatia Professional - Rumunia (Targu Mures)
 • Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira - Portugalia (Albuferia)
 • DHE Solutions Ltd. - Wielka Brytania (Lancaster)
 • UAB "Globalios idėjos" - Litwa (Kowno)
 • MSCDN Wydział w Siedlcach - Polska (Siedlce)
 • Integrated Services Engineering & Research - Włochy (Francavilla al Mare)
 • Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors - Turcja (Şanlıurfa)

Partnerstwo tworzyły instytucje publiczne i prywatne, zaangażowane w edukacje formalną i nieformalną, w tym ośrodki doskonalenia nauczycieli, centra edukacji dorosłych, instytucje nadzoru pedagogicznego, ośrodki konsultingowe. Dzięki zróżnicowaniu wynikającemu z położenia geograficznego oraz innych kontekstów, w których funkcjonują partnerzy możliwe było ujęcie tematu w szerokiej perspektywie.

Tematyka projektu odnosiła się do:
• TIK w zarządzaniu instytucji partnerskich, 
• TIK w nauczaniu. 
Partnerzy koncentrowali się na możliwościach wynikających z posługiwania się w tych obszarach technologiami WEB 2.0 oraz tablicami interaktywnymi w edukacji dorosłych.

Powyższe zagadnienia podejmowane były w projekcie etapowo poprzez następujące działania: 
1. Analiza organizacji i zarządzania zasobami w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie. 
2. Analiza wykorzystania TIK w zarządzaniu i procesach nauczania – uczenia się w każdej instytucji partnerskiej.  
3. Analiza systemów adaptacji instytucji partnerskich do potrzeb grup docelowych, w tym osób o utrudnionym dostępie do usług (np. bariery geograficzne, fizyczne; teren wiejski, dotknięty kryzysem).
4. Analiza porównawcza wyników włączenia TIK w zarządzanie i procesy  nauczania -uczenia się we wszystkich instytucjach uczestniczących w projekcie. 
5. Sporządzenie wniosków dla każdego partnera. Opracowanie planów pracy i ocena rezultatów. Rozpowszechnienie rezultatów poprzez platformy i/lub strony internetowe poszczególnych instytucji.

W projekcie wykorzystywana była platforma Moodle – narzędzie komunikacji partnerów, miejsce wirtualnych spotkań i pracy nad projektem. Adminstratorem platformy, a jednocześnie koordynatorem całego projektu był partner hiszpański.

Produkty projektu to:
• strona internetowa projektu – prezentująca projekt i służąca rozpowszechnieniu jego rezultatów, administrowana przez Litwinów,
• krótki przewodnik po dobrych praktykach w zakresie wykorzystania TIK w edukacji dorosłych.

W projekcie zaplanowanych zostało 8 wizyt roboczych, w trakcie których odbywało się seminarium tematyczne, a podczas ostatniej wizyty - konferencja.

 1. Charakterystyka systemów edukacyjnych krajów partnerskich. Rola TIK w tych systemach edukacyjnych. Charakterystyka instytucji partnerskich oraz ich roli edukacyjnej - 19-23 października 2010, Ronda
 2. Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz dla celów edukacyjnych - 7-12 lutego 2011, Sanliurfa
 3. Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu - 29 marca - 2 kwietnia 2011, Kowno
 4. Programy WEB 2.0 stosowane w edukacji dorosłych i w instytucjach zaangażowanych w projekt. Blogi. 24-28 maja 2011, Targu Mures
 5. Tablice interaktywne -  3-8 października 2011, Albuferia
 6. Oprogramowanie do animacji, interaktywne systemy głosowania - 5-10 marca 2012, Lancaster
 7. TIK w edukacji dorosłych - przewodnik dobrych praktyk  - 23-27 kwietnia 2012, Pescara
 8. Podsumowanie projektu - 28 maja - 2 czerwca 2012, Siedlce

Bieżące informacje na temat projektu zawierał blog prowadzony przez polskiego koordynatora projektu ITAAT.

Projekt uznany został przez Agencję Narodową Programu Grundtvig za przykład dobrej praktyki i jako taki upubliczniony jest w Galerii Projektów na stronie Programu Grundtvig.