A A

loga MARKPiW

Projekt

„Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników 
Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

Plakat markpiw
jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Realizatorem projektu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Wydziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.


MSCDN jako jedna z największych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce od dwóch lat czynnie zajmuje się systemowym wspomaganiem szkół. Doświadczenie pracowników placówki zapewnia wysoką jakość działań podejmowanych w tym obszarze. W projekcie jest to gwarantem zaangażowania ekspertów oraz profesjonalnej organizacji procesu wspomagania. Zapewni to uczestnikom projektu kompleksowe przygotowanie do pracy z nauczycielami i szkołami.

Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach/szkołach/placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 pracowników instytucji systemu wspomagania w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.


Grupą docelową: są pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, trenerzy indywidualni, specjaliści, osoby współpracujące lub zainteresowane podjęciem współpracy z placówką doskonalenia nauczycieli, biblioteką pedagogiczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


W ramach projektu zapewniamy:

  • Szkolenia stacjonarne (76 godzin) i e-learningowe (20 godzin) przygotowujące do prowadzenia wspomagania procesowego;
  • Doradztwo prowadzone w formie: sieci współpracy i samokształcenia oraz spotkań konsultacyjnych (indywidualnych i grupowych). Wsparcia podczas prowadzenia procesu wspomagania przez uczestników projektu udzielają wykwalifikowani doradcy, nauczyciele konsultanci i eksperci MSCDN. W projekcie zaplanowano także wizyty doradców w szkołach na miejscu realizacji procesu wspomagania przez uczestnika.

Rekrutacja: wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronach www Wydziałów oraz na stronie www.mscdn.pl


Każdy uczestnik projektu otrzyma: zaświadczenie o ukończeniu 96-godzinnego szkolenia z informacją potwierdzającą przeprowadzenie procesu wspomagania w szkole. Będzie to udokumentowaniem przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników do prowadzenia procesu wspomagania.

Więcej informacji o projekcie:

  1. Idea, geneza i założenia projektu MARKPIW
  2. Zasady i warunki rekrutacji w projekcie